U povodu nastupajucih novogodisnjih praznika Porezna uprava Federacije BiH podsjeca pravna i fizicka lica koja namjeravaju organizirati prigodne proslave uz angaziranje estradnih umjetnika (pjevaca, muzicara, glumaca, plesaca i dr.) da su duzni u skladu sa odredbama poreznih kantonalnih zakona, poreznim ispostavama u opcinama na podrucju kojih ce se program organizirati, podnijeti prijavu poreza na prihod od autorskih prava.
Obveznik poreza na prihod od autorskih prava su pravna i fizicka lica, organizatori programa. Organizatori programa duzni su prijaviti organiziranje i izvodjenje kulturno-umjetnickog ili estradnog programa za vrijeme nastupajucih praznika Poreznoj upravi u roku od tri dana prije pocetka izvodjenja. Uz poreznu prijavu, organizator (porezni obveznik) je duzan podnijeti jedan primjerak ugovora zakljucenog izmedju organizatora i izvodjaca i tacan iznos ugovorene neto naknade za ugovoreno djelo. Ukoliko je prisustvo proslavi uslovljeno izdavanjem ulaznica/ karti, organizator (porezni obveznik) duzan je uz prijavu podnijeti na ovjeru i blokove ulaznica koje moraju imati serijski broj, a za osobe koja nisu drzavljani BiH duzni su podnijeti i radnu dozvolu. Nepostupanje na ovaj opisani nacin moze imati za posljedicu zabranu obavljanja djelatnosti, odnosno odrzavanje kulturno-umjetnickog ili estradnog programa. Porezna uprava Federacije BiH podsjeca takodjer, da neprijavljivanje organiziranja kulturno-umjetnickog ili estradnog programa, osim posljedice zabrane ima za posljedicu prekrsajne i krivicne sankcije, posebno u dijelu netacnog prijavljivanja iznosa ugovorene naknade za autorsko djelo. U slucaju prijavljivanja nerealnog iznosa honorara za izvodjace estradnih programa Porezna uprava FBiH ce u okviru svojih ovlastenja preko Sektora za obavjestajne i istrazne radnje poduzeti posebne radnje u cilju utvrdjivanja pravog cinjenicnog stanja. Kao sto je obaveza poreznog obveznika (organizatora kulturno-umjetnickog ili estradnog programa) da prijavi, obracuna i uplati porez na priihod od autorskog prava, tako je i pravo Porezne uprave Federacije BiH da vrsi kontrolu nad pravovremenim i tacnim prijavljivanjem porezne obaveze sto ce i raditi tokom predstojecih praznika. Da ne bi doveli u pitanje organiziranje i izvodjenje kulturno-umjetnickog ili estradnog programa, Porezna uprava upucuje poziv svima koji ce takve programe organizovati da u zakonom propisanim rokovima i nacin propisan zakonom izvrse svoju poreznu obavezu. Porezna uprava u saopcenju za javnost naglasava da su stope poreza na prihod od autorskih prava razlicite od kantona do kantona. U Kantonu Sarajevo stopa poreza na prihod od autorskih prava iznosi 20 posto izuzev za djela ozbiljne muzike za koje stopa iznosi 5 posto. U Zenicko-dobojskom kantonu stopa poreza je 15 posto, a u Unsko-sanskom 20 posto, izuzev za djela ozbiljne muzike za koje stopa iznosi pet posto. (FENA)
(0 glasova)