Prema godisnjem izvjestaju Centra za pravnu pomoc Transparency Internationala BiH (TIBiH) za 2008., dramatican stepen korupcije u BiH ima ogroman uticaj na ocigledno krsenje elementarnih ljudskih prava u zemlji i na drasticnu relativizaciju osnovnih sloboda.
Tokom 2008. godine Centar za pruzanje pravne pomoci u borbi protiv korupcije TIBiH primio je 1.354 prijave gradjana, grupa gradjana i pravnih lica koje se odnose na potencijalne slucajeve korupcije. TIBiH je ove prijave primio putem otvorene besplatne linije za prijavu slucajeva korupcije (0800 55555), koja je gradjanima na raspolaganju svakim radnim danom od 9 do17 sati, te postom ili elektronskim putem. Kao i tokom prethodnih godina, najveci broj prijava gradjana odnosio se na postupanja lokalnih organa vlasti (25 posto ukupnog broja primljenih prijava), a narocito inspekcijskih sluzbi. Obim i vrsta prituzbi gradjana ukazuju na brojna krsenja zakona od strane lokalnih organa vlasti (opstinskih i kantonalnih), sto dovodi i do ugrozavanja osnovnih ljudskih prava, posebno imovinskih i prava na rad. Po broju prijava gradjana, oblast obrazovanja se nalazi na drugom mjestu (14 posto ukupnog broja prijava). U okviru ove oblasti, osim prijava koje su se odnosile na primanje i davanje mita, te nacin zaposljavanja, primarne su i prijave vezane za nacin raspolaganja budzetskim sredstvima namijenjenim obrazovnim institucijama. Zabrinjavajuci je trend ignorisanja prijava gradjana, od nadleznih institucija. Zakonsko regulisanje i implementacija zakona o sukobu interesa izazivala je puno problema imajuci u vidu da je tokom veceg dijela godine pitanje sukoba interesa bilo neregulisano na entitetskom nivou i na taj nacin sukob interesa prakticno legalizovan. Znatan dio odgovornosti za haoticno stanje u ovoj oblasti lezi na CIK-u, a ovakvo stanje je, pored objektivnih problema u implementaciji zakona, prije svega uslovljeno nedovoljnim institucionalnim kapacitetima. Povecan broj prijava gradjana na pravosudje uglavnom je vezano za sporost u rjesavanju sudskih predmeta, sto dovodi u pitanje osnovno ljudsko pravo na pristup pravdi u razumnom roku. Kada je u pitanju procesuiranje korupcije, primijetan je trend ignorisanja slucajeva korupcije, posebno kod entitetskih i kantonalnih tuzilastava, a oduzimanje ilegalno stecene imovine se prakticno ne primjenjuje. Uocljiv je, takodjer, i trend ignorisanja, odnosno nepostivanja presuda, cak i od drzavnih institucija. U okviru prijava gradjana na zdravstvene institucije, pored davanja i primanja mita, procesi javnih nabavki medicinskog materijala i opreme su se pokazali kao posebno izrazen problem. Pored toga, ukazivano je i na neregularnosti prilikom izbora specijalizanata putem javnih konkursa. Nacin finansiranja pojedinih asocijacija i udruzenja iz budzeta na razlicitim nivoima vlasti, imajuci u vidu ispoljenu netransparentnost na koju su ukazivale prijave gradjana, ukazuje da su stvarne namjere zapravo sticanje protivpravne koristi i, kao takve, daleko od formalno proklamovanih. Najugrozenije kategorije stanovnistva, kao sto su povratnici, socijalno ugrozeni i penzioneri, najvece su zrtve ogromnog prisustva korupcije, imajuci u vidu nepostojece ili slabe mehanizme zastite prava ovih kategorija stanovnistva. Netransparentost u radu drzavnih institucija i dalje je prisutna u velikoj mjeri. Ovo se posebno odnosi na oblasti privatizacije, funkcionisanja javnih preduzeca, dodjele koncesija.. Neophodno je, takodjer, napomenuti da Ministarstvo sigurnosti BiH, ni poslije ponovljenih zahtjeva TIBiH, nikada nije objavilo izvjestaj o implementaciji strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, sto dovoljno govori o ozbiljnosti pristupa drzavnih institucija ovom problemu, saopceno je danas iz TIBiH. (FENA)
(0 glasova)