, ili da dođete lično na adresu Aleja..." /> Trebate sudskog tumača za njemački jezik? - Zepce.Ba - Gradski informativni portal Žepča

Ukoliko Vam je potreban stručan i kvalitetan prevod sa njemačkog jezika na bosanski/hrvatski/srpski jezik ili sa bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika na njemački, dovoljno je da pozovete broj telefona 061 824 523, da se javite putem mail-a , ili da dođete lično na adresu Aleja ljiljana 43, T2 1/10, 74250 Maglaj.

Svaki prevod ovjeravam vlastitim pečatom i potpisom te jamčim vrhunsku uslugu kao i diskreciju. Dugogodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti su najbolji dokaz. Provjerite.

Stalni sudski tumač

Stalni sudski tumač je osoba koja vrši prevođenje govora i pisanog teksta sa jednog od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine na strani jezik, sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije BiH i sa stranog jezika na drugi strani jezik. Sudskog tumača u Federaciji BiH imenuje Federalno ministarstvo pravde nakon pismene i usmene provjere. Svaki urađeni prevod sudski tumač ovjerava svojim potpisom i pečatom, te na taj način garantuje istovjetnost prevedenog i originalnog teksta. Stalni sudski tumač je jedina osoba koja može izdati ovjereni prevod dokumenta.

Ovjereni prevod

To je pisani prevod koji sudski tumač ovjerava svojim pečatom i potpisom i na taj način garantuje istovjetnost sa originalom. To su:

    -lična dokumentacija (pasoš, lična karta, rodni list, vjenčani list, uvjerenja)
    -pravna dokumentacija (presude, tužbe, rješenja, odluke, ugovori, zapisnici itd.)
    -diplome, svjedočanstva i dopunske isprave

Neovjereni prevod

To je pisani prevod koji nije potrebno ovjeriti pečatom i potpisom sudskog tumača. To su:

    -katalozi i brošure
    -uputstva
    -web stranice
    -turistički materijal
    -polise osiguranja
    -stručna literatura i priručnici itd.


 

Sudski tumač, Sead Mačković, Maglaj

- Pečat izdat od strane Federalnog ministarstva pravde Sarajevo
- Profesor njemačkog jezika i književnosti
- Prevode ovjeravam svojim pečatom i uvezujem jemstvenikom

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba