Na osnovu clana 5. Uredbe o stipendiranju branilaca i clanova njihovih porodica («Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona» broj 12/06 ) i Uredbe Vlade Kantona o izmjenama i dopunama Uredbe o stipendiranju branilaca i clanova njihovih porodica broj:02-38-33276/08 od 24.10.2008.godine, Ministarstvo za boracka pitanja Zenicko-dobojskog kantona r a s p i s u j e [b]K O N K U R S [/b] za dodjelu stipendija studentima - braniocima i clanovima njihovih porodica za studijsku 2008./2009.godinu
I. Sredstva namijenjena stipendiranju Za potrebe stipendiranja studija branilaca i clanova njihovih porodica sa podrucja Zenicko-dobojskog kantona, kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilacko-invalidske zastite u opcinama Kantona ili koji su na evidencijama nadleznog organa za vojne evidencije u opcinama Kantona u studijskoj 2008./2009.god. u Budzetu Kantona planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 KM. - Visina stipendije odreñuje se u sljedecim iznosima: 1) za prvu godinu studija …………........…. 800 KM; 2) za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM. - Isplata stipendija se vrsi u osam jednakih mjesecnih rata koje iznose : 1) za prvu godinu studija …………........…. 100 KM; 2) za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM. II. Pravo ucesca na konkursu imaju: - dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja; - ratni vojni invalidi; - demobilizirani branioci koji su u redovima Oruzanih snaga proveli najmanje 6 mjeseci u periodu od 18.09.1991.god. do 23.12.1995.god.; - djeca sehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; - djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; - djeca umrlih ratnih vojnih invalida; - djeca umrlih demobiliziranih branilaca – ucesnika rata; - djeca ratnih vojnih invalida – ucesnika rata; - djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oruzanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 18.09.1991.godine do 23.12.1995.godine. III. Nece biti uzete u razmatranje prijave kandidata: 1) koji su studenti-apsolventi; 2) koji u tekucoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija; 3) koji su na vanrednom studiju; 4) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca; 5) koji studiraju na univerzitetima u inozemstvu; 6) ciji prihod po clanu domacinstva prelazi iznos od 434,32 KM (80% prosjecne neto place isplacene u Kantonu u prethodnoj godini). Odredba tacke 6) ne odnosi se na kandidata – clana porodice sehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, clana porodice umrlog ratnog vojnog invalida, clana porodice umrlog demobilisanog branioca, clana porodice ratnog vojnog invalida sa procentom invaliditeta 70% i vise i clana uze porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja. IV. Kriteriji za izbor kandidata Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrsi se na osnovu liste prvenstva, sacinjene bodovanjem po slijedecim kriterijima: - ostvaren uspjeh u prethodno zavrsenoj skolskoj/studijskoj godini; - socijalno-ekonomska situacija; - ratna priznanja, ratni staz i invaliditet roditelja. Kriteriji za bodovanje utvrñeni su odredbama clanova 12. do 16. Uredbe o stipendiranju branilaca i clanova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim plocama opcinskih sluzbi nadleznih za poslove branilacko-invalidske zastite i Ministarstva za boracka pitanja, kao i web stranici Zenicko-dobojskog kantona www.zdk.ba. V. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaze sljedece dokaze : - fotokopiju licne karte; - dokaz o statusu branioca i clana njegove porodice; - potvrdu o redovnom studiju; - dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno zavrsenoj skolskoj/studijskoj godini (Uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini ili ovjerena kopija svjedocanstva zavrsnog razreda za studente prve godine); - kopija indexa; - ovjerena kucna lista; - uvjerenje ili drugi dokaz o prihodu za svakog punoljetnog clana domacinstva sa kucne liste ( za nezaposlene uvjerenje Biroa za zaposljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjizice ); - izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu. VI. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadleznim sluzbama za branilacko-invalidsku zastitu u opcinama u kojima imaju prebivaliste i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave nece biti uzete u razmatranje.
(0 glasova)