Pozivamo Vas na javnu tribinu: „Jednake mogućnosti: žene i muškarci u političkom djelovanju“ koja će se održati u četvrtak, 09.05.2013. godine u Žepču u Kino sali Doma kulture Žepče u vremenu od 10:00 do 13:00 sati u organizaciji Razvojne agencije Žepče i Udruženja Žene ženama iz Sarajeva.

Tribina je dio projekta „Poboljšati život za sve u Općini Žepče“, a u okviru Programa Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg provode SNV i GC FBiH uz financijsku potporu UNWOMEN Fonda za ravnopravnost spolova. Program se provodi u sedam Općina/Opština u Federaciji BiH u saradnji i partnerstvu sa nevladinim organizacijama, općinskim gender radnim grupama i lokalnom upravom.

Cilj tribine: integraciju rodne perspektive razumjeti u smislu transformiranja nepravičnih rodnih odnosa i stereotipa i osnaživanja žena što je definirano i GAP-om BiH i GAP-om Općine Žepče. Ovo uključuje preispitivanje postojećih uloga i odgovornosti relevantnih aktera i zahtjeva preispitivanje procesa stvaranja politike i njenih ciljeva.

Obzirom na činjenicu da je Općina Žepče među prvima usvojila Gender Akcioni plan i donijela odluku o primjeni gender senzitivnog jezika u službenim dokumentima općine Žepče, pozivamo odabrane i imenovane članove Komisije za ravnopravnost spolova općine Žepče, Gender radne grupe općine Žepče, predstavnike/ce vijeća mjesnih zajednica, pomoćnike/ce načelnika, predstavnike/ce zakonodavne, izvršne vlasti, javnih poduzeća i ustanova općine Žepče da se odazovu ovom pozivu i aktivno uključe u započete procese.

Uvjereni smo da su prave osobe izabrane i imenovane na ove važne dužnosti i da ćete svojim uključivanjem doprinositi promoviranju ravnopravnosti spolova u općini Žepče ali i šire, i pri tome provoditi donesene dokumente koji su od značaja za općinu Žepče.

Po završetku radionice planirana je zakuska u Gradskoj kavani Žepče.

Radujemo se vašem dolasku na javnu tribinu!

IZAZOVI NA LOKALNOJ RAZINI

Promoviranje ravnopravnosti spolova kako bi žene i muškarci na lokalnoj razini mogli ostvariti puni potencijal za uvažavanje osnovnih, socijalnih, ekonomskih i političkih prava;

Izrada strategija za jačanje učešća žena u političkim procesima, uvođenje kvota sistema;

Eliminacija diskriminacije;

Ostvarivanje ravnopravnog pristupa koji uvažava specifičnosti na temelju spola;

Osiguravanje djelotvornih servisa;

Osiguravanje dijaloga između nevladinog sektora i lokalnih organa vlasti;

Jačanje uloge lokalnih organa vlasti u kreiranju društvenih promjena i izgradnji pravičnijeg društva

(0 glasova)