Na osnovu člana 39. Statuta općine Žepče (\"Službeni glasnik općine Žepče\", broj 4/09), i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2013. godinu („Sl. glasnik Općine Žepče“, br. 3/13), Općinski načelnik Općine Žepče, objavljuje: JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

I Predmet poziva

Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih lica s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2013. godinu – Transfer za samozapošljavanje. Iznosi sredstava za samozapošljavanje iznosit će maksimalno do 3.000,00 KM.

II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sva nezaposlena lica koja imaju prebivalište na području općine Žepče, a koji se nalaze najmanje 30 dana na evidenciji nezaposlenih lica Biroa rada Žepče. Sredstva odobrena za po ovom pozivu se mogu koristiti za financiranje samostalnih djelatnosti kao i privrednih/gospodarskih društava, koji nakon odobravanja subvencije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci.

III Kriteriji

Financijska potpora namijenjena je poticanju samozapošljavanje a kriteriji koji će se bodovati prilikom bodovanja pristiglih prijava su sljedeći:

-socijalno ekonomska situacija domaćinstva i broj članova obitelji

-period na evidenciji nezaposlenih

-pripadnost kategoriji osoba s posebnim potrebama, civilni invalidi iznad 60%

-mladi do 35 godina

- prednost pri dodjeli ostvaruju proizvodnja i zanatstvo

IV Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

- popunjen aplikacijski obrazac – biznis plan

- uvjerenje o nezaposlenosti (Biro rada Žepče)

- ovjerena kopija osobne iskaznice,

- obavještenje o prebivalištu (CIPS)

- uvjerenje Porezne uprave da podnositelj zahtjeva kao i članovi domaćinstva nemaju registriranu poslovnu djelatnost i neizmirene obveze po bilo kom osnovu

-kućna lista (Općina)

-dokaz o prihodima svih članova domaćinstva

-ostali dokazi i preporuke (Rješenje o invalidnosti, preporuke, certifikati, diplome, ponuda o poslovnoj suradnji i sl.)

-izjava podnositelja da će djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci

V Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava na javni poziv obavit će posebno povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće o ocjeni i mišljenju dostavlja Općinskom načelniku koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu samozapošljavanju.

VI Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu –Biznis plan- koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Žepče, ili na web stranici www.opcina-zepce.com

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte Općinskom načelniku općine Žepče, ul. Stjepana Radića br. 2, 72230 Žepče s obveznom napomenom: „Za javni poziv – potpora samozapošljavanju“.

Javni poziv ostaje otvoren do 15.06.2013. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Aplikacija za samozapošljavanje

Broj: 01/1-34-606/13

Datum: 31.05.2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Mato Zovko dipl. prav.

(0 glasova)