U četvrtak, 27. juna 2013. godine u sali OV Žepče održana je 8. po redu sjednica Općinskog vijeća Žepče. Pored Općinskog načelnika s pomoćnicima i Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Muhameda Jusufovića, sjednici su prisustvovala 24 vijećnika, dok je jedan vijećnik opravdao svoj izostanak.

Na samom početku sjednice došlo je i do izmjene u sastavu članova Vijeća, tj. dosadašnji vijećnik Andrej Kajić je podnio ostavku, a na njegovo mjesto uz saglasnost CIK-a imenovan je Saša Grozdić koji je na početku sjednice položio i svečanu zakletvu.

Nakon vijećničkih pitanja i usvajanja Zapisnika s prethodne 7. sjednice Općinskog vijeća, pristupilo se usvajanju i rješavanju dnevnog reda na kojem je uvršteno 15 tačaka.

Prva tačka dnevnog reda Izvještaj o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od 1. januara do 30. maja 2013. godine, usvojena je jednoglasno uz konstataciju da je OV Žepče realiziralo zadani program u potpunosti, s tim da je Predsjedavajući Muhamed Jusufović uputio preporuku Radnim komisijama OV Žepče da izaberu članove i predsjednike u onim komisijama u kojima isti još nisu usvojeni.

Druga tačka dnevnog reda Informacija o implementaciji tačke 2. Odluke o integraciji općine Žepče, usvojena je sa 21 glasom za i tri suzdržana. Naime, od donošenja Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, propisano je da se općinama vraća najmanje 28,5% poreza na plaću. ZDK svim općinama vraća propisani postotak, a općini Žepče prenosi 30% umjesto 38,5% kako je Odlukom visokog predstavnika predviđeno. Od 8. maja 2006. godine do 31. decembra 2008. godine Općina je oštećena za 8,5% povrata poreza na plaću. Stoga je upućena i inicijativa OV Žepče u kojoj se moli da se Stručna služba ZDK očituje o tome, da li Inicijativa ispunjava sve formalno-pravne uslove, u skladu sa članom 111 Poslovnika Skupštine ZDK.

Treća tačka Informacija o provedenim izborima u mjesnim zajednicama na području općine Žepče također je jednoglasno usvojena. Naime, od 48 mjesnih zajednica, njih osam nije provelo izbore, pa je Vijeće na sjednici donijelo zaključak da se i u tim mjesnim zajednicama provedu izbori i da se izaberu predsjednici mjesnih zajednica, kao i zborovi istih.

Četvrtu tačku Informacija o stanju u JP “Veterinarska stanica Žepče“, vijećnicima je obrazložio pomoćnik načelnika za gospodarstvo i finansije Namik Malićbegović, a u kojoj stoji da je ovo preduzeće u jako teškoj finansijskoj situaciji, te da im je blokiran račun.

Nakon kraće rasprave i ova tačka je jednoglasno usvojena, tj. Informacija je primljena k znanju uz zaključak da se da saglasnost o nastavku privatizacije JP „Veterinarska stanica Žepče“ i da se održi sastanak s Upravnim odborom, kako bi se vidjelo da li će isti nastaviti rad ili će se raspustiti i formirati novi.

Peta tačka Informacija o projektima deminiranja usvojena je jednoglasno, tj Informacija je primljena k znanju. Inače, Općina Žepče spada u III kategoriju ugroženosti kada su mine i minirana područja u pitanju, što znači da minska polja ne ugrožavaju naseljena područja i da se uglavnom nalaze u šumskim predjelima. Kada je u pitanju razminiravanje, kao i finansiranje istog, za to je nadležna država, a ne općine.

Do kraja 8. sjednice, jednoglasno su usvojene i ostale tačke dnevnog reda i to:

- Prijedlog Odluke o uređivanju matičnih područja

- Prijedlog Odluke o prijenosu prava korištenja zemljišta na MZ Papratnica

- Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju spomen obilježja

- Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju- rekonstrukciju vjerskog objekta „Kapelice“ u Radunicama

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Rješenja o prestanku i uknjižbi prava korištenja poljoprivrednog zemljišta

- Prijedlog Rješenja o formiranju popisne komisije općine Žepče

- Prijedlog Rješenja o oglašavanju ništavnim Rješenja broj: 01-02-87/13 i Prijedlog Zaključka o dopuni postupka po javnom oglasu

- Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora RAŽ d.o.o. Žepče

- Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepča po zahtjevu KŠC „Don Bosco“ Žepče i Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepča po zahtjevu KŠC „Don Bosco“ Žepče

- Inicijativa za pokretanje postupka za izmjene i dopune Zakona o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja

U narednom mjesecu julu neće biti održana sjednica Općinskog vijeća Žepče, jer slijedi ljetna pauza, osim ukoliko ne iskrsnu neki hitni slučajevi zbog kojih bi se Vijeće vanredno sastalo.

(0 glasova)