Na temelju člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'':broj 34/03),člana 1 Zakona o prenošenju mjerodavnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općini Žepče (''Službene novine ZE-DO Kantona'',broj 12/09), člana 83 Zakona o osnovnoj školi i člana 129 Zakona o srednjoj školi (''Službene novine ZE-DO Kantona''broj: 5/04), a koji su u općini Žepče prihvaćeni Odlukom o primjeni Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi na području općine Žepče, na privremenoj osnovni (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj:5/09), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ/KONKURS za izbor i imenovanje članova školskih odbora srednjih i osnovnih škola na području općine Žepče

I Raspisuje se Javni natječaj/konkurs za izbor i imenovanje članova školskih odbora srednjih i osnovnih škola na području općine Žepče i to:

- Školskog odbora Srednje mješovite škole ''Žepče'' Žepče

- Školskog odbora Osnovne škole ''Žepče'' Žepče

- Školskog odbora Osnovne škole ''Fra Grga Martić'' Ozimica

- Školskog odbora Osnovne škole ''Abdulvehab Ilhamija'' Željezno Polje

- Školskog odbora Osnovne škole ''Begov Han'' Begov Han i

- Školskog odbora Glazbene škole ''Katarina Kosača Kotromanić'' Žepče

II Školski odbori škola iz prethodnog članka broje po pet članova i to:

- jedan (1) član bira se iz reda učitelja/nastavnika i stručnih suradnika

- jedan (1) član bira se iz reda roditelja

- tri (3) člana se biraju iz reda osnivača i lokalne zajednice

Školski odbori se imenuju na period od četiri (4) godine.

Poslovi, odgovornosti i ovlasti školskih odbora definisani su članom 84 Zakona o

osnovnoj školi i članom 130 Zakona o srednjoj školi (''Službene novine ZE-DO Kantona'' broj:5/04).

Rad u školskim odborima je dobrovoljan i besplatan.

III Kandidati trebaju ispunjavati:

Opšte uslove:

- da je državljanin BiH,

- da je stariji od 18 godina

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u vremenu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),

- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Posebne uslove:

- završena visoka stručna sprema (VSS/VII stepen) ili adekvatan stepen stručne spreme po Bolonjskom sistemu studija ili viša stručna sprema (VŠS/VI stepen), te SSS- za člana školskog odbora za kandidata iz reda roditelja,

- radni staž: najmanje 2 godine radnog staža za članove Školskog odbora (osim za kandidata iz reda roditelja), nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,

- da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Pored navedenih kriterija, prilikom rangiranja kandidata uzet će se u obzir i komunikacijske i organizacijske sposobnosti, uživanje ugleda u lokalnoj zajednici i sposobnost nepristranog donošenja odluke, a što će se procijeniti putem intervjua.

IV Potrebna dokumentacija:

- prijava u kojoj je kandidat obavezan navesti za koju se poziciju kanduje, adresu i kontakt telefon,

- kraći životopis,

- uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove lične karte,

- uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba-nostrificirana u skladu sa Zakonom),

- uvjerenje o radnom iskustvu,

- uvjerenje nadležnog Kantonalnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),

- vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu na okolnosti iz tačke III stavka a) a lineje 3.i 4.i stavka b) alineje 3.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V Podnošenje prijava

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u propisno zapečaćenoj koverti, osobno na protokol u Šalter salu Općine Žepče ili putem pošte na adresu:

Javni natječaj – školski odbori

Općina Žepče, ul.Stjepana Radića br. 1.

72230 Žepče

uz naznaku

''Prijava na Javni natječaj/konkurs za izbor i imenovanje članova

školskih odbora škola na području općine Žepče''.

Konkurs će biti objavljen u ''Službenim novinama Federacije BiH'', ''Večernjem listu'', na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Žepče.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave konkurs u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

Broj: 01/1-38-1203/2013

Datum,17.10.2013.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Mato Zovko dipl.prav.

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba