Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona poziva sve zainteresovane, a posebno stanovnike MZ Begov Han, općina Žepče da uzmu učešće u Javnoj raspravi koja će se obaviti u postupku izdavanja Okolinske dozvole za izgradnju MHE „Pepelari“ na Pepelarskoj rijeci na području općina Žepče i Zenica.

Javna rasprava će se održati u četvrtak, 27.02.2014.godine u 11,00 sati u Begovom Hanu u prostorima Osnovne škole „Begov Han“.

Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid potrebnu dokumentaciju u Ministarstvu prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići br.2 (kancelarija br.910).

Prijedlozi, mišljenja i sugestije u vezi sa izgradnjom mini hidrocentrale „Pepelari“ na Pepelarskoj rijeci mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana održavanja Javne rasprave pismenim putem na navedenu adresu ministarstva.

(4 glasova)
Označeno