Obavještavaju se korisnici usluga JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče da se od 01.07.2015. godine kreće sa obračunom kamata za korisnike koji kasne sa plaćanjem računa. Naime, Člankom 277.  važećeg  „Zakona o obligacionim odnosima“ propisano je da dužnik koji zakasni sa plaćanjem novčane obaveze, duguje pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

Prema  „Zakonu o visini stope zatezne kamate“ trenutno važeća zakonska stopa je 12% godišnje.

Kamata će se obračunavati od prvog dana 7. mjeseca za račune ispostavljene u tekućem mjesecu.(Račune koje korisnici dobiju dužni su platiti najkasnije do kraja tekućeg mjeseca).

Zatezne kamate će biti prikazane na računu.

Cilj ove mjere je poštivanje zakonskih odredbi te poticanje korisnika navedenih usluga da redovnije plaćaju pristigle račune kako bi preduzeće moglo na vrijeme izvršavati svoje obaveze prema dobavljačama. Također, žele napraviti razliku između korisnika koji uredno izvršavaju svoje obaveze i onih koji konstantno izbjegavaju plaćanje, te stvaraju dodatne troškove u poslovanju (pisanje opomena, prinudna isključenja, utuživanje, prisustvo na sudskim raspravama i sudske takse, poštanski troškovi...).

Iz Komunalnog se nadaju da će korisnici njihovih usluga na vrijeme izmirivati svoje obaveze kako bi im omogućili normalno poslovanje, te izbjegli dodatne finansijske troškove iz vlastitog budžeta.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba