Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH /''Službene novine FBiH'', broj:12/03/, Odluke o imenovanjima na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Žepče /''Službeni glasnik općine Žepče'', broj:4/09/ i Odluke Općinskog vijeća broj:01-02-156/15 od 14.10.2015.godine, Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj.JAVNI  NATJEČAJ

            I – Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje:

1.      Nadzornog odbora JP ''Komunalno'' Žepče – predsjednik i dva člana

2.      Nadzornog odbora ''Razvojna agencija Žepče'' Žepče-predsjednik i dva člana

3.      Upravnog odbora JU''Opća biblioteka''Žepče-predsjednik i dva člana

4.      Upravnog odbora JU ''Dom zdravlja sa stacionarom'' Žepče – predsjednik i dva člana

5.      Upravnog odbora JU ''Gradska ljekarna'' Žepče – predsjednik i dva člana

6.      Upravnog odbora JU ''Dom kulture'' Žepče – predsjednik i dva člana

7.      Upravnog odbora JU ''Centar za socijalni rad'' Žepče – predsjednik i dva člana


            II – Opis pozicije:

            Predsjednik i članovi nadzornog/ upravnog  odbora  nadziru rad i poslovanje organa rukovođenja, a naročito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom, utvrđuju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvješća o poslovanju, donose opća akta, rješavaju u drugom stupnju  po žalbi na odluke ravnatelja, predlažu raspodjelu i način upotrebe viška prihoda i način pokrića gubitka u poslovanju, te obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

            Mandat članova nadzornog/upravnog odbora traje četiri (4) godine.

            Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i Odlukom Općinskog vijeća i uvjetima utvrđenim općim aktima Javnog poduzeća/Ustanove i ista će se isplaćivati iz sredstava Javnog poduzeća/Ustanove
 

            III – Kandidati za imenovanje na pozicije u nadzornom/upravnom odboru iz točke I moraju ispunjavati slijedeće opće i posebne uvjete:

 
            1. Opći uvjeti:

-          da su državljani BiH

-          da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu  od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

-          da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločince u bivšoj Jugoslaviji,

-          da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, /''Sl.novine Federacije BiH'', br. 12/03/

-          da nisu članovi upravnih i nadzornih odbora u više od jednog reguliranog organa,

-          da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa /''Službeni glasnik BiH'', br. 16/02/,

-          da nemaju privatni financijski interes u instituciji u koju se kandidiraju

-          da nisu osuđivani za krivično djelo i za privredni prijestup,

-          da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti institucije u koju se kandidiraju,

-          da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja.


            2. Posebni uvjeti:


-          da imaju odgovarajuću visoku stručnu spremu, ovisno o djelatnosti Javnog poduzeća/Ustanove,

-          da posjeduju radno iskustvo u trajanju od najmanje tri (3) godine,

-          da posjeduju sposobnosti za savjesno i odgovorno obnašanje dužnosti,

-          da posjeduju sposobnosti nepristrasnog donošenja odluka, komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-          da imaju pozitivne rezultate rada ostvarene tijekom svoje poslovne karijere i

-          da uživaju ugled u lokalnoj zajednici

            IV Potrebni dokumenti

            Uz prijavu na javni natječaj  kandidati su dužni priložiti:

1.      kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

2.      uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,

3.      izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 mjeseci,

    uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka od nadležnog kantonalnog suda u skladu sa člankom IV. 1. Ustava BiH / ne starije od 3 mjeseca/,
    ovjerenu kopiju diplome,
    uvjerenje o radnom iskustvu,
    Ovjerenu izjavu koja se odnosi na to da kandidat:

-          nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije objavljivanja javnog natječaja,

-          nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine,

-          da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl.5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH,

-          da nisu članovi upravnih/nadzornih odbora u više od jednog reguliranog organa,

-          da nisu članovi zakonodavne izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa i

-          da nemaju privatni financijski interes u JP i JU u kojoj se kandidiraju.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH'',''Večernjem listu'', oglasnoj tabli Općine Žepče i na web stranici Općine Žepče.

 
Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave natječaja u glasilu koje zadnje objavi natječaj.

 
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom, na adresu:

Općina Žepče, Stjepana Radića br. 2., sa naznakom ''prijava na natječaj za izbor i imenovanje,  __________'' – NE OTVARAJ.

 (broj pozicije)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba