Konkurs za dodjelu stipendija

By 86 Novembar 14, 2006 1900
Ministarstvo za boracka pitanja Zenicko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e KONKURS-NATJECAJza dodjelu stipendija studentima - braniteljima i clanovima njihovih obitelji za studijsku 2006./2007.godinu

  I. Sredstva namijenjena stipendiranju:

Za potrebe stipendiranja studija branitelja i clanova njihovih obitelji u studijskoj
2006./2007.god. u Budzetu Kantona planirana su sredstva u ukupnom iznosu
od 800.000,00 KM.

  Visina stipendije odredjuje se u sljedecim iznosima:

 1. za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
 2. za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.

 Isplata stipendija se vrsi u osam jednakih mjesecnih rata koje iznose:

 1. za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
 2. za drugu i ostale godine studija ……….  150 KM.

II   Pravo ucesca na konkursu - natjecaju imaju:

 • dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
 • ratni vojni invalidi;
 • demobilizirani branitelji koji su u redovima Oruzanih snaga (Armija BiH, HVO) proveli najmanje 6 mjeseci u periodu od 06.04.1992.god. do 23.12.1995.god.;
 • djeca sehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja;
 • djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 • djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
 • djeca umrlih demobiliziranih branitelja – ucesnika rata;
 • djeca ratnih vojnih invalida – ucesnika rata;
 • djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oruzanih snaga (Armija BiH, HVO) proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine.

III. Nece biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

 1. koji su studenti-apsolventi;
 2. koji u tekucoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 3. koji su na vanrednom, redovnom-paralelnom ili studiju za vlastite potrebe (SVP);
 4. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca;
 5. ciji prihod po clanu domacinstva prelazi iznos od 356,00 KM (80% prosjecne neto place isplacene u Kantonu u prethodnoj godini).

Odredba tocke 5) ne odnosi se na kandidata – clana obitelji sehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida i clana uze obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

IV   Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrsi na osnovu liste prvenstva, sacinjene bodovanjem po
slijedecim kriterijima:

 • ostvaren uspjeh u prethodno zavrsenoj skolskoj/studijskoj godini;
 • socijalno-ekonomska situacija;
 • ratna priznanja, ratni staz i invaliditet roditelja.

Kriteriji za bodovanje utvrdjeni su  odredbama clanova 12. do 16. Uredbe o stipendiranju branilaca i clanova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim plocama opcinskih sluzbi nadleznih za poslove branilacko-invalidske zastite i Ministarstva za boracka pitanja.

   V. Zainteresirani kandidat uz prijavu prilaze sljedece dokaze:

 • fotokopiju licne karte – osobne iskaznice;
 • dokaz o statusu branitelja i clana njegove obitelji;
 • potvrdu o redovnom studiju;
 • dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno zavrsenoj skolskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedocanstva/indexa);
 • ovjerena kucna lista;
 • uvjerenje ili drugi dokaz o prihodu za svakog punoljetnog clana domacinstva sa kucne liste;
 • izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

    VI.    Konkurs - natjecaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Prijave na konkurs - natjecaj sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadleznim sluzbama za braniteljsko-invalidsku zastitu u opcinama u kojima imaju prebivaliste i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
  ÂÂÂ
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave nece biti uzete u razmatranje.Rok prijave na konkurs - natjecaj: 30.11.2006.godine.

Ovdje mozete skinuti obrazac za prijavu

ocijeni
(0 glasova)