Poveži se putem

Žepče

Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Žepče

Objavljeno

-

Na temelju članka 2.2. i 2.12 Izbornog zakona BiH (”Službeni glasnik BiH”,broj: 23/1, 7/02, 9/02, 25/02, 4/04, 20/05, 52/05, 77/05, 11/06,32/07, 33/08,37/08 i 32/10), članka 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini,(”Službeni glasnik BiH”, br.9/10 i 37/10) i Odluke Općinskog vijeća Žepče broj :01-02-114/15 od 17.06.2015.godine, Općinsko vijeće Žepče , Komisija za izbor i imenovanje raspisujeJavni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Žepče.

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje 2 (dva) člana Općinske izborne komisije Žepče iz reda hrvatskog naroda.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

I- OPĆI UVJETI:

1.      Da je osoba sa pravom glasa;

Advertisement

            Za člana Izborne komisije ne može biti imenovana osoba (članak 2.3.Izbornog zakona BiH):

–          koje se ne može kandidirati u smislu odredbi 1.6. 1.7. i 1.7a. Izbornog zakona BiH,

–          koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

–          koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,

–          kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti  odluke.

II-POSEBNI UVJETI:

1.      da ima prebivalište na području Općine Žepče

Advertisement

2.      da ima završen Pravni fakultet, odnosno VII/I stupanj stručne spreme društvenog smjera,

3.      da posjeduje iskustvo u provođenju izbora (članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora, objava stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora).

Izuzetno od odredbi iz točka 3. posebnih uvjeta ovog Javnog oglasa, član Općinske izborne komisije može biti osoba koja ima završen Pravni fakultet, odnosno VII/I stupanj stručne spreme.

U sastavu Općinske izborne komisije nastojat će se osigurati da broj članova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova.

Prilikom izbora članova Općinske izborne komisije osigurat će se multietničnost tako da se održava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva i Zakonu o izmjeni granica općine Žepče.

III-POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 
–          Uz prijavu za učešće na Javnom oglasu potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

–          kraću biografiju

Advertisement

–          fotokopija osobne iskaznice

–           prijavu o prebivalištu na području Općine Žepče

–          ovjerena izjava kandidata pred nadležnim organom da se na njega ne odnosi članak 2.3.Izbornog zakona BiH.

–          ovjerena fotokopija diplome o stručnoj spremi,

–          dokaz o potrebnom iskustvu u provođenju izbora,

–          uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,

–          svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti.

Advertisement

IV- OPIS POZICIJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

1.      nadgleda i kontrolira rad Centra za birački popis iz članka 3.8. Izbornog zakona;

2.   određuje biračka mjesta na području Općine za glasovanje na svim nivoima;

3.   provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;

4.   brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala;

5.   obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora;

6.   odgovorna je za tehničke pripreme izbora;

Advertisement

7.   odgovorna je za pravilno brojanje glasova birača na biračkim mjestima;

8.   objavljuje rezultate sa svih biračkih mjesta u općini i dostavlja ih Centralnoj

izbornoj komisiji;

9.   obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i propisima Centralne izborne komisije.

V-OBJAVA OGLASA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Javni oglas će biti objavljen na web stranici Općine Žepče, na oglasnoj ploči Općine i ”Večernjem listu”.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana posljednje objave.
 

Advertisement

VI-TRAJANJE MANDATA:

Mandat članova Općinske izborne komisije traje 7 (sedam) godina od dana davanja suglasnosti Centralne izborne komisije BiH na Odluku Općinskog vijeća o imenovanju članova Općinske izborne komisije.

Prijave na Javni oglas sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Žepče, Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, Ul.Stjepana Radića broj:1. Žepče, sa naznakom:
 

”PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI”

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal