Poveži se putem

Žepče

Majčinska briga kao društveni aktivizam

Objavljeno

-

Udruženje žena “PRVA” Žepče: Socijalne karte zajednice osnova za ujednačen razvoj

Kod ovakvih projekata stvari su veoma jasne i nema potrebe za dodatnim filozofiranjem: žene žele da znaju kakvo im je stanje u “porodici” i tačka.

Provođenjem ankete među stanovništvom dvije ruralne zajednice Općine Žepče dobijena je prva socijalna karta u Žepču čime je omogućeno jednostavnije “iščitavanje” potreba ovih ljudi, a lokalnim donosiocima odluka dat je veoma vrijedan i upotrebljiv socijalni materijal na osnovu kojeg se mogu projicirati koraci ka unapređenju kvaliteta života stanovnika.

Projekt “Jednake mogućnosti za sve” bio je fokusiran na dvije seoske Mjesne zajednice (MZ) Općine Žepče, Globaricu i Radunice, a nakon anketnog prikupljanja podataka izrađen je registar, odnosno baza, u koju su uneseni podatci neophodni za utvrđivanje socijalno-ekonomskog statusa domaćinstava i njihovih članova/ica.Svi podatci su struktuirani tako da se na osnovu njih može izraditi plan razvoja na određenom lokalitetu, a koji će biti u skladu sa stvarnim potrebama pojedinca i Strategijom razvoja ove Općine.

Na ovaj način data je osnova za brzu reakciju i kreiranje koraka koji će moći da poluče konkretne i mjerljive rezultate, a Općina Žepče je dobila know-how i mogućnost da u ostalih 46 MZ uradi istu stvar kako bi se dobila sveobuhvatna slika potreba kako pojedinca tako i obitelji koje žive u ovoj lokalnoj zajednici.

Ove aktivnosti su rađene u koordinaciji sa lokalnim Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja, stacionar Žepče i Crvenim križem koji djeluje na području ove općine tako da je stručna pomoć kompetentnih institucija uključenih u ovaj složen i osjetljiv posao bila od neizmjernog značaja. Ovaj projekat je “pogodio metu” jer 81,3% stanovništva općine Žepče živi na selu pa činjenica da se sve usluge, počevši od ljekara pa do škola, uglavnom nalaze u gradu navodi na zaključak da je to jedan od razloga depopulacije sela u Bosni i Hercegovini (BiH) koja traje već 30 godina te će, ovaj svojevrsni popis, ukazati na najslabije tačke društva ove lokale zajednice. Njime je pokazana i manjkavost ad hoc rješenja kojima se, često, rješavaju nužni problemi, a ne uzroci zbog kojih oni i nastaju, pa je ovim i značajnija ova inicijativa Udruženje žena “PRVA” iz Žepča kao i njihovo zalaganje da se izradi socijalna karta cijele Općine.

Advertisement

Pored demografskih podataka, lokalna samouprava će, kada se ovaj kompleksan posao u potpunosti završi, moći da sagledaju jasnu sliku stanja te započeti procese kojima bi se trebale pokrenuti promjene u ovoj zajednici.

Na ovaj način stvoriti će se i uslovi da se interveniše na struktuiran način i sa konkretnim inicijativama, te će se moći govoriti i o ujednačenom razvoju cijelog prostora općine Žepče baziranog na realnim potrebama stanovništva, a ne na aproksimativnim procjenama.

Ideja za ove aktivnosti Udruženje žena “PRVA” iz Žepča, došla je tokom više sastanaka sa predstavnicima lokalne samouprave i njihovih institucija tokom praćenja Strategije razvoja Općine Žepče. Tada je, pored ostalog, naglašena i potreba izrade socijalne karte za cijelo područje Žepča, te se sada, nakon pet godina isticanja ove, za svaku zajednicu, prijeko neophodne statistike, može reći da Žepče posjeduje metodologiju izrade socijalne karte.

Treba napomenuti i da je anketno sakupljanja podataka bilo povjereno profesionalnoj agenciji koja je, zajedno sa ovim Udruženjem žena i lokalnim akterima, obavila veoma kvalitetno ovaj posao.

Projekat “Jednake mogućnosti za sve” finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Općina Žepče.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal