Poveži se putem

Žepče

Javni konkurs za prijem državnih službenika u Općini Žepče

Objavljeno

-

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Žepče, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Žepče.

5 / 642
01. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje, urbanizam i građenje – 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za civilnu zaštitu – (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova i projekata iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma, učestvuje u pripremi i analizi prostornih planova, urbanističkih planova, regulacionih planova, urbanističkih projekata i radi sve poslove oko usvajanja ovih planova i projekata koji mu se povjere, za svaku urbanističku saglasnost radi izvod iz prostorno-planske dokumentacije, a ako nema plana za to područje radi situaciono rješenje u odgovarajućoj razmjeri za pjedinačne ili grupne objekte s tačnim položajem objakata za koji se izdaje urbanistička saglasnost, vrši uviđaj na licu mjesta /terenske opservacije i utvrđuje da li je tražena izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uvjetima, prati zakonske propise, odluke, pravilnike, stručnu literaturu i druge akte iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma i građenja, te se stara o njihovoj pravilnoj primjeni, osigurava provedbu prostorno-planske dokumentacije i unapređenje iste, te izrađuje izvode iz planova, organizira javni uvid i javnu raspravu o nacrtu prostorno-planske dokumentacije, te za iste priprema nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju detaljnih planova prostornog uređenja, odgovara za realizaciju planova i projekata iz oblasti prostornog planiranja, inicira rješavanje problema na području Općine u oblasti prostornog uređenja, analizira lokacije za izgradnju, radi na uspostavljanju jedinstvene geobaze podataka ( globalni informacioni sistem) , radi na uspostavljanju i provedbi digitalne planske dokumentacije, vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostepenom postupku u oblastima: urbanizma, građenja, prostornog planiranja i zaštite okoliša i predlaže odgovarajuće mjere, obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika

02. Opis poslova: učestvuje u prikupljanju podataka, izradi i ažuriranju planskih dokumenata, procjena ugroženosti, planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća; izrađuje izvješća i informacije iz svoje nadležnosti; učestvuje u izradi plana popune i plana mobilizacije struktura civilne zaštite; vodi evidencije struktura C.Z-e i evidencije i upotrebe MTS, popunu štabova, povjerenika i jedinica C.Z-e; učestvuje u izradi planova i provođenju obuke struktura C.Z-e; vodi aktinosti na pregledu, obilježavanju, evidentiranju i usklađenosti NUS-a i rizičnim površinama od mina; predlaže mjere zaštite i spašavanja i poduzima radnje i postupke u mjerama zaštite i spašavanja, sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, evakuacije i zbrinjavanja (zaštite od poplava, rušenja, zaštite od NUS-a i dr.); organizira, koordinira i prati pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja od RHB, borbenih sredstava na vodi i pod vodom, PMP, životinja i namirnica životinjskog porijekla, sanaciju terena okoliša i sl.; predlaže popunu specijaliziranih jedinica; učestvuje u organiziranju i provođenju akcije dobrovoljnog darivanja krvi; obavlja terenske poslove na snimanju i otklanjanju posljedica elementarnih i drugih nesreća; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
-VSS- VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, , arhitektonski fakultet
– 2 (dvije ) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,

Advertisement

Za poziciju 02:
– VSS- VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, tehnički ili biotehnički fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, – poznavanje rada na računaru,
– položen ispit za vozača „B” kategorije.
 

Prijavljivanje na konkurs:

1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika (poz. 02. ), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Advertisement

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Žepče”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
    

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal