Poveži se putem

Žepče

Općina Žepče: Javni oglas o prodaji zemljišta putem licitiranja

Objavljeno

-

 J A V N I  O G L A S O PRODAJI ZEMLJIŠTA PUTEM  LICITIRANJA

  Predmet  prodaje-licitiranja po ovom oglasu je zemljište predviđeno za gradnju označeno sa:

  1. č. 93/2 zv. „Luka“, livada 1. klase, površine 704 m2,
  2. č. 93/3 zv. „Luka“, livada 1. klase, površine 745 m2,
  3. č. 93/9 zv. „Luka“, livada 1. klase, površine 751 m2,
  4. č. 93/10 zv. „Luka“, livada 1. klase, površine 722 m2,
  5. č. 93/11 zv. „Luka“, livada 1. klase, površine 623 m2,
  6. č. 93/12 zv. „Luka“, livada 1. klase, površine 749 m2,
  7. č. 93/13 zv. „Luka“, livada 1. klase, površine 700 m2,

  Sve upisane u Pl. 187 KO Ozimica, Općina Žepče sa dijelom 1/1.

  1. NAMJENA

  Namjena zemljišta koje je predmet ove prodaje je gradnja stambenih objekata za bračne parove koji prvi  puta rješavaju stambeno pitanje.

  Parcele su predviđene za gradnju pojedinačnih stambenih objekata, max. dimenzija 12X13 m, a ostali urbanističko – tehnički uvjeti definirani su Odlukom o provođenju Prostornog plana općine Žepče za period od 2007 – 2027. godinu ( „Službeni glasnik Općine Žepče“, broj: 04/08 i 03/09 )

  1. POČETNA PRODAJNA CIJENA

  Početna cijena zemljišta iz točke 1.  ovog oglasa iznosi:

  1. za parcelu pod rednim brojem 1., iznos od 15,00 KM/m2, što ukupno iznosi 10.560,00 KM ( slovima: deset tisuća petsto šezdeset KM ),
  2. za parcelu pod rednim brojem 2., iznos od 15,00 KM/m2, što ukupno iznosi 11.175,00 KM ( slovima: jedanaest tisuća sto sedamdeset pet KM ),
  • za parcelu pod rednim brojem 3., iznos od 15,00 KM/m2, što ukupno iznosi 11.265,00 KM ( slovima: jedanaest tisuća dvjesto šezdeset pet KM ),
  1. za parcelu pod rednim brojem 4., iznos od 15,00 KM/m2, što ukupno iznosi 10.830,00 KM ( slovima: deset tisuća osamsto trideset KM ),
  2. za parcelu pod rednim brojem 5., iznos od 15,00 KM/m2, što ukupno iznosi 9.343,00 KM ( slovima: devet tisuća tristo četrdeset tri KM ),
  3. za parcelu pod rednim brojem 6., iznos od 15,00 KM/m2, što ukupno iznosi 11.235,00 KM ( slovima: jedanaest tisuća dvjesto trideset pet KM ),
  • za parcelu pod rednim brojem 7., iznos od 15,00 KM/m2, što ukupno iznosi 10.500,00 KM ( slovima: deset tisuća petsto KM ).
  1. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

  Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog  radnog dana od 07,00-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

  Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku  i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

  1. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITIRANJA

  Licitiranje će se održati u Sali općinskog vijeća.

  • Za parcele pod rednim brojem 1., 2. i 3., dana 22.05.2024. godine, s  početkom u 11,00 sati
  • Za parcele pod rednim brojem 4., 5., 6. i 7. dana  23.05.2024. godine, s  početkom u 11,00 sati.
  1. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

  Jamčevina  koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja određene je u skladu s člankom 5. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, , odnosno

  • za parcelu pod rednim brojem 1. iznos jamčevine iznosi 1.056,00 KM,
  • za parcelu pod rednim brojem 2. iznos jamčevine iznosi 1.175,00 KM
  • za parcelu pod rednim brojem 3. iznos jamčevine iznosi 1.126,50 KM
  • za parcelu pod rednim brojem 4. iznos jamčevine iznosi 1.083,00 KM
  • za parcelu pod rednim brojem 5. iznos jamčevine iznosi 1.000,00 KM
  • za parcelu pod rednim brojem 6. iznos jamčevine iznosi 1.123,50 KM
  • za parcelu pod rednim brojem 7. iznos jamčevine iznosi 1.050,00 KM

  Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105, vrsta prihoda 722431, svrha doznake: jamčevina na licitiranju.

  Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

  Neuspjelim sudionicima  licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen.  Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u  izlicitiranu cijenu.

  Advertisement

  U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

  Troškove notarske obrade kupoprodajnog  ugovora   plaća kupac.

  Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja  na licitiranju uplatiti iznos od 200,00 KM  na   Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK,   Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje  na  licitiranju“.   Ova naknada se ne vraća sudionicima  licitiranja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda.    

  1. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

  Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno i u roku koji bude utvrđen kupoprodajnim ugovorom.

  1. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

  Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

  1. PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU

  Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju domaće i strane pravna i fizičke osobe, a u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

  Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

  1. UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE

  Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju  najmanje dva sudionika.

  Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom  pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

  1. DOKUMENTACIJA

   Uz prijavu  na oglas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  –  prijava koja treba da sadrži podatke sa:

  –  ime i prezime/naziv i adresu podnositelja prijave,

  Advertisement

  –  kontakt telefon,

  –  broj  katastarske čestice za koju se prijavljuje na natječaj,   

  –  iznos ponuđene cijene

  –  Vjenčani list – preslika

  –  Ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

  –  Uplatnice iz točke 6 oglasa

  –  U slučaju sudjelovanja putem punomoćnika  – punomoć u formi notarski obrađene isprave

  Advertisement

  12  DOSTAVA PONUDA  

  Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za  sudjelovanje  na licitiranju za parcelu k.č. _____“.   Ne otvarati!

  Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

  Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

  Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal