Poveži se putem

BiH

Evo kako da dobijete 100 KM sa Biroa

Objavljeno

-

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 332. Sjednici održanoj dana 22.09.2022. godine donijela Uredbu o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačnih cijena.

Navedenom dopunom Uredbe propisano je da nezaposlene osobe koje su se na dan 31.08.2022. godine nalazile na evidenciji nezaposlenih imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100,00 KM (stotinu 00/100 konvertibilnih maraka).

Radi realizacije navedenog potrebno je da sve nezaposlene osobe koje su na dan 31.08.2022. godine bile na evidenciji nezaposlenih, najkasnije do 30.10.2022. godine, birou rada prema mjestu prebivališta dostave potvrdu o transakcijskom računu (navedene osobe), kao i da predoče ličnu kartu na uvid.

Napominjemo da bez obzira na status nezaposlene osobe na dan 31.08.2022. godine, pravo na novčanu naknadu nemaju osobe obuhvaćene čl. 8. i 12. Uredbe i to: korisnici prava na ličnu invalidninu, prava na porodičnu invalidninu, prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja i prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, zatim lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata, koja pa osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje ili sufinansira iz Budžeta Federacije.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal