Poveži se putem

Žepče

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata za korištenja sredstava Proračuna Općine Žepče za 2024. godinu

Objavljeno

-

Općinski Načelnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO), sa područja općine Žepče da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Žepče, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. Unapređenje socijalne politike kroz obezbjeđivanje ujednačenih životnih šansi za invalidna lica, djecu sa posebnim potrebama, te ostale korisnike socijalne zaštite
  2. Razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti
  3. Suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju
  4. Razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i savremenih kulturnih sadržaja

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od  1 do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju provesti u periodu  od 1.1.2024.g. do  31.12.2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Žepče se može preuzeti od 7.02.2024.gslanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: curic_ivan@outlook.com ili na INFO centru Općine Žepče. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na linkovima ispod teksta. Pitanja u vezi sa Javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail  adrese : curic_ivan@outlook.com sa naznakom ”Za Javni poziv”. Pitanja  se mogu postavljati do 29.02.2024.g.. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili će biti javno objavljeni na općinskoj web stranici.

PREDAJA APLIKACIJA:

Advertisement

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom ”Za Javni poziv”: Općina Žepče,ured broj:16 , Ulica Stjepana Radića br.2, 72 230 Žepče. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta/proračuna, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija je 29.02.2024.g, u 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini Žepče će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Žepče, kao i na oglasnoj ploči općine.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

PROJEKTNI PRIJEDLOG

ADMINISTRATIVNI PODACI

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal