Poveži se putem

Žepče

Konkurs za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Žepče

Objavljeno

-

Objavljuje se konkurs za popunjavanje radnog mjesta u JU Centar za socijalni rad Žepče i to kako slijedi

1.      Stručni saradnik za starateljstvo, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja.

         Opći uvjeti:

–          da je državljanim BiH,

–          da je stariji od 18 godina,

–          da nije kažnjavan i da se protiv njeg ne vodi krivični postupak,

Advertisement

–          da je zdravstveno sposoban

–          da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH, 

         Posebni uvjeti:

–          Visoka stručna sprema VII stepen – dipl. pravnik, dipl. socijalni radnik, dipl. socijalni pedagog, dipl. sociolog i drugi fakulteti društvenog smjera,

–          položen stručni ispit,

–          1 godina radnog iskustva,

–          poznavanje rada na računaru.

Advertisement

 Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerenu kopiju)

–          diplomu o završenom školovanju,

–          rodni list,

–          uvjerenje o državljanstvu,

–          uvjerenje o prebivalištu,

–          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

–          uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene VSS,

Advertisement

–          dokaz o položenom stručnom ispitu,

–          ljekarsko uvjerenje.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat ce moći dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru.

Kod odabira kandidata prednost imaju  pripravnici i volonteri JU Centar za socijalni rad Žepče.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijavu za konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

         JU Centar za socijalni rad Žepče

Advertisement

         „Konkurs za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Žepče“

        72230 Žepče, ul. Zagrebačka bb

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal