Poveži se putem

Žepče

Općina Žepče: Javni poziv nezaposlenim i socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva

Objavljeno

-

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 4/09), Općinski načelnik raspisuje Javni poziv dugoročno nezaposlenim osobama i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva koje su evidentirane na Birou rada Žepče za učešće u aktvnostima podrške zapošljavanju kroz javne radove koje implementira Općina Žepče uz podršku projekta “Lokalni integrisani razvoj” u 2018. godini.

Općinski Načelnik poziva sve dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva koji su evidentirani na Birou rada Žepče, da se prijave za realiziranje projekta ”Za zajednicu radi, za obitelj zaradi 2018” koji implementira Općina Žepče uz podršku Projekta ”Lokalni integrirani razvoj” u 2018. godini koji financira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

      Javni radovi predviđeni projektom usmjereni su na:

1.       Održavanje lokalnih puteva i putnih kanala i čišćenje obala rijeka u gradskom i prigradskom području;
2.       Čišćenje i saniranje divljih deponija na području općine Žepče, koje predstavljaju opasnost za zdravlje stanovnika općine Žepče;
3.       Ozelenjivanje, uređenje i čišćenje javnih površina koje se koriste tokom proljeća i ljeta za odmor i rekreaciju lokalnog stanovništva.

Očekivani broj korisnika projekta je 31, uz planirano trajanje angažmana za odabrane korisnike u trajanju od 4 mjeseca i 15 dana.

PRAVO UČEŠĆA:

Advertisement

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne kriterije sa područja općine Žepče. Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve kandidatkinje i kandidate koji su dugoročno nezaposleni i spadaju u socijalno ugrožene kategorije stanovništva, a na evidenciji su Biroa rada Žepče.

Napomena: Korisnici sa područja općine Žepče koji su učestvovali u projektu „Za zajednicu radi, za obitelj zaradi“ tokom 2017. godine nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv.

Svaki podnosilac prijave/fizičko lice treba ispuniti sljedeće osnovne kriterije:

    Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji općine Žepče;
    Podnosilac prijave je dugoročno nezaposlena osoba, odnosno nalazi se na evidenciji nadležnog biroa/službe za zapošljavanje duže od 12 mjeseci;
    Podnosilac prijave nije učestvovao u projektu „Za zajednicu radi, za obitelj zaradi“ koji je implementiran na području općine Žepče u 2017. godini.

Prilikom prijave na javni poziv, zainteresirane osobe će trebati  dostaviti slijedeće obavezne dokumente:

    Kopija lične karte;
    Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
    Kućna lista za domaćinstvo podnosioca prijave sa datumom izdavanja iz perioda trajanja javnog poziva;
    Potvrda od biroa za zapošljavanje za podnosioca prijave u kojoj je naveden datum zadnjeg zaposlenja ili datum upisa u registar zavoda;
    Potvrda od biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene punoljetne članove domaćinstva ne starija od 30 dana. Ukoliko neki članovi domaćinstva nisu evidentirani na birou za zapošljavanje, potrebno je navesti imena osoba i razlog (na primjer: domaćica);
    Potvrda od centra za socijalni rad ukoliko je podnosioc prijave evidentiran u centru. Potrebno je navesti i koju vrstu pomoći podnosilac prijave koristi.

Uz obveznu dokumentaciju, kandidatima se preporučuje da dostave i slijedeću neobaveznu dokumentaciju, koja će donositi dodatne bodove:

Advertisement

    Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e ili rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece);
    Ukoliko osoba koja aplicira ima ili je imala status povratnika ili raseljenog lica, potrebno je dostaviti: 1. Potvrdu za povratnike: Potvrda izdata od gradske/općinske službe, MUP-a ili nadležnog ministarstva koja potvrđuje status povratnika; ili 2. Potvrdu za raseljene osobe: Kopija originalne dokumentacije koja potvrđuje status raseljene osobe ili potvrda od nadležnog ministarstva ili općine/grada koja potvrđuje status raseljene osobe;
    Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – izdana od strane općine/grada ili druge nadležne institucije (podnosi se ukoliko je podnosilac pretrpio štetu tokom poplava u maju 2014. godine);
    Ukoliko osoba koja podnosi prijavu ima status osobe sa posebnim potrebama, potrebno je dostaviti rješenje o invalidnosti, rješenje o radnoj sposobnosti ili neki drugi dokument u kojem je identificiran invaliditet. Ukoliko podnosilac prijave zbog svog zdravstvenog stanja nije radno sposoban, neka druga radno sposobna osoba iz domaćinstva treba biti nosilac prijave. Ukoliko podnosilac prijave nema status osobe sa posebnim potrebama, a živi u domaćinstvu u kojem jedan član ili više njih imaju status osobe sa posebnim potrebama, onda je potrebno dostaviti navedene dokumente za osobe sa posebnim potrebama iz domaćinstva;
    Ostali relevantni dokumenti koji dokazuju socijalni status ili pripadnost ranjivim kategorijama stanovništva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti na pisarnici Općine Žepče (info pult)  ili sa web stranice Općine Žepče (www.opcina-zepce.com). Poziv će biti objavljen u lokalnim medijima (Radio Žepče i Radio postaja Žepče), na oglasnim pločama Općine Žepče, JU Centar za socijalni rad Žepče i Biro rada Žepče.

Sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu dobiti putem telefona na broj 032/888 626 (kontakt osoba Mustafa Dervišević) ili putem e-maila mustafa @ opcina-zepce.com

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom i dodatnom dokumentacijom) se mora dostaviti u pisanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 8-15 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV-PROJEKAT ZA ZAJEDNICU RADI, ZA OBITELJ ZARADI 2018”, Općina Žepče, Ulica Stjepana Radića br.2, 72 230 Žepče.

Rok za predaju aplikacija je 25.04.2018. godine do 15.00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. O primljenoj pošiljci u Općini Žepče će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Advertisement

Povjerenstvo će izvršiti bodovanje svih pristiglih prijava po listi kriterija navedenih u javnom pozivu i u rokovima koji su navedeni u indikativnom vremenskom okviru. Rezultati će biti objavljeni na oglasnim pločama partnera i na web stranici Općine Žepče. Rok za žalbe će biti do 7 dana od dana objavljivanja rezultata.

KLIKOM NA LINK ISPOD MOŽETE PREUZETI OBRAZAC I SMJERNICE

obrazac za prijavu

smjernice

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal