Poveži se putem

ZDK

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja razriješen zbog utvrđenih nepravilnosti u radu

Objavljeno

-

Povodom medijskih natpisa i različitih tumačenja Odluke od razrješenju Upravnog odbora JU Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, koju je Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila dana 20. januara 2023. godine, na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona želi ukazati na sljedeće:

Prijedlog za razrješenje članova Upravnog odbora JU Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućen je zbog nepravilnosti u radu Upravnog Odbora koje su konstatovane u Izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH iz jula 2021. godine, a koji je dostupan na sljedećem linku:

Naime, federalni revizori su ustanovili da je Upravni odbor posebnom Odlukom od 05.08.2019. godine utvrdio osnovnu plaću direktora u visini od tri i po prosječne mjesečne neto plaće Zavoda na koju se obračunava položajni dodatak od 15%, dodatak na složenost poslova od 15% i pripadajući minuli rad od 20%, dok je pomoćnicima direktora Zavoda osnovna plaća utvrđena u visini od 2,1 prosječne mjesečne isplaćene plaće Zavoda, iz čega proizilazi da osim predmetne odluke Upravnog odbora nije prezentovana druga dokumentacija kojom bi se potvrdila osnovanost utvrđene osnovne plaće direktoru i pomoćnicima direktora, kao ni obračunati dodatak na plaću direktoru Zavoda od 15% koji se odnosi na složenost poslova i odgovornost, jer je članom 62. Pravilnika o radu regulisan samo položajni dodatak od 5 do 15% na utvrđenu osnovnu plaću, a što je imalo za posljedicu da je prosječna mjesečna plaća direktora iznosila cca 7.710,00 KM. Dalje je navedeno da, imajući u vidu da se Zavod finansira iz sredstava prikupljenih doprinosa na zdravstveno osiguranje, revizija nije mogla potvrditi osnovanost i opravdanost visine utvrđene osnovne plaće direktora Zavoda i pomoćnika direktora, kao ni dodatak na složenost poslova i odgovornost od 15%, jer navedeno nije regulisano kantonalnim propisima, niti Pravilnikom o radu Zavoda, te da je prosječno isplaćena neto plaća zaposlenika Zavoda za 2020. godinu iznosila 1.388,00 KM.

Nadalje, u Izvještaju o finansijskoj reviziji JU Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu navedeno je da Upravni odbor nije poduzeo propisane radnje koje su dovele do usvajanja Pravilnika o radu, kojim se, između ostalog, uređuju plaće, niti je poduzeo aktivnosti na informisanju Ministarstva zdravstva, odnosno Vlade Kantona u vezi s Kolektivnim ugovorom na osnovu kojeg su sa zaposlenicima zaključeni novi ugovori o radu u martu 2020. godine, iako je Statutom Zavoda propisana takva obaveza Upravnog odbora.

Također, u Izvještaju o finansijskoj reviziji navedeno je da Zavod nije vršio ugovaranje usluga zdravstvene zaštite za područje Kantona sa zdravstvenim ustanovama putem postupka javne nabavke, kako je propisano članom 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Jedinstvenom metodologijom kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, nego je ugovaranje vršio na osnovu Plana i programa zaštite, na koji je Ministarstvo zdravstva dalo saglasnost i Odluke o obračunu sredstava za ugovaranje naknade za zdravstvenu zaštitu za 2020. godinu koju je Upravni odbor donio 04.02.2020. godine.

Imajući u vidu navode iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Zavoda, što ukazuje na ozbiljne nepravilnosti u radu Upravnog odbora Zavoda, stekli su se uslovi za razrješenje Upravnog odbora prije isteka mandata na koji je imenovan.

Osim toga, javnost treba znati da je Upravni odbor u istom sastavu u junu 2019. godine donio Odluku o izmjeni Statuta JU Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, uz saglasnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kojom je omogućeno da se na mjesto direktora, umjesto ekonomiste ili pravnika, može imenovati “lice koje, pored općih uslova utvrđenih zakonom, ima visoku stručnu spremu društvenog smjera”, čime su prilagodili uslove kako bi se imenovao aktuelni direktor. Ovaj Upravni odbor je tokom cijelog svog mandata obnašao svoju funkciju u sastavu od 8 članova, što nije u skladu s članom 101. Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je utvrđeno da se Upravni odbor sastoji od 9 članova, što je također identifikovano u naprijed navedenom Izvještaju o finansijskoj reviziji.

Advertisement

Vlada je imenovala privremeni Upravni odbor JU Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period, a najduže do 3 mjeseca, uzimajući u obzir kriterije propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine te Standarde i kriterije Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona.

Ministarstvo zdravstva je u petak, 03.02.2023. godine poslalo na objavu Javni oglas za imenovanje Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na period od četiri godine, koji će biti objavljen tokom ove sedmice u dnevnoj štampi i web stranici Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Zadatak novog Upravnog odbora će biti da, u saradnji s Vladom, uspostavi efektivnu kontrolu finansijskih troškova i upravljanja Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, jer se radi o sredstvima prikupljenim iz doprinosa na zdravstveno osiguranje, koja su javna sredstva i moraju se trošiti u skladu sa propisima, a u cilju obezbjeđenja kvalitetne zdravstvene zaštite svih osiguranika.

Press služba ZDK

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal