Poveži se putem

Žepče

Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Općine Žepče

Objavljeno

-

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Općine Žepče

Članak 1.

Objavljuje se Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Općine Žepče

Članak 2.

Kandidate za članove Savjetodavnog odbora građana mogu predložiti:   

 • organizacije civilnog društva,
 • javna preduzeća,
 • javne institucije,
 • profesionalna udruženja (udruženje poslodavaca, privredne komore, i sl.),
 • udruženja i fondacija koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili marginalizovane kategorije,
 • građani-aktivisti svih starosnih skupina.

Članak 3.

 • Kandidati za članove Savjetodavnog odbora građana biraju se na osnovu sljedećih kriterija:
 • Savjetodavni odbor građana će se sastoji od 7 članova, uključujući predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg. Zainteresirane lokalne organizacije mogu predložiti kandidate koji će ispuniti polovinu raspoloživih mjesta u Savjetodavnom odboru građana, dok će preostalu polovinu raspoloživih mjesta ispuniti građani koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti.
 • Broj članova Savjetodavnog odbora može varirati u zavisnosti od broja lokalnih zajednica, spremnosti pojedinaca i predstavnika lokalnih organizacija da sudjeluju.
 • Članovi Savjetodavnog odbora građana moraju biti punoljetna lica, moraju imati prebivalište na području Općine, i moraju biti neutralna – da nisu državni službenici na bilo kojem nivou vlasti, da nisu zaposleni u općinskoj upravi i da nisu članovi organa političke stranke.
 • Kriteriji za izbor članova Savjetodavnog odbora građana iz stava 1. ovog člana su:
 • motiviranost da postanu članovi Savjetodavnog odbora građana,
 • prethodno iskustvo u inicijativama/projektima u lokalnoj zajednici,
 • čvrsta opredjeljenost da po potrebi izdvoje najmanje 10 sati mjesečno za volonterski rad tokom 24-mjesečnog mandata,
 • želja da doprinesu pozitivnim promjenama u zajednici,
 • drugi relevantni kriteriji.

Članak 4.

Djelokrug rada Savjetodavnog odbora građana obuhvata sljedeće oblasti:

Advertisement
 1. pružanje savjeta i podrške JLS u angažmanu građana u procesima lokalne uprave i identifikaciji novih prilika za sudjelovanje građana. U suradnji sa nadležnim predstavnicima JLS, Savjetodavni odbor građana će organizirati prilike za građane da na direktan ili indirektan način sudjeluju u definiranju, planiranju i realizaciji potreba i prioriteta u oblastima koje se smatraju izuzetno značajnim za zajednicu, kao što su pružanje usluga, priprema proračuna budžeta, prostorno planiranje, prevencija korupcije, i sl.
 2. sudjelovanje u nadzoru i praćenju provedbe ključnih funkcija JLS (kao što su realizacija proračuna/ budžeta, provedba lokalnih strategija i akcionih planova, i sl. ).
 • zagovaranje provedbe projekata i inicijativa koje su građani identificirali kao prioritetne. Pri tome, Savjetodavni odbor građana će podržati napore organizacija civilnog društva i ostalih lokalnih partnera da povećaju budžetsku pismenost, pitanje zagovaranja i sl.
 1. pružanje pomoći JLS da povećaju svijest i unaprijede načine informiranja građana o njihovom radu, kako bi osigurali da informacije budu usmjerene na i dostupne svim građanima, uključujući žene, mlade i marginalizirane grupe.

Pored ovih ključnih oblasti djelovanja, Savjetodavni odbor građana, može poduzimati i ostale aktivnosti u dogovoru sa nadležnim predstavnicima JLS. Mandat Savjetodavnog odbora građana će biti utvrđen opisom specifičnih aktivnosti, koji će biti izrađen u toku uspostavljanja Savjetodavnog odbora građana.

Članak 5.

Prijave kandidata za članstvo u Savjetodavnom odboru građana je potrebno u pisanoj formi dostaviti neposredno na protokol Općine Žepče poštom na adresu Stjepana Radića 1 sa naznakom za Savjetodavni odbor građana Općine Žepče ili putem e-mail adrese razepce@gmail.com i alem@opcina-zepce.com , najkasnije do 09.06.2023.godine.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti kratko motivaciono pismo, životopis/biografiju, dokaz o mjestu prebivališta (CIPS). 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Članak 6.

Obrazac za podnošenje prijava kandidata za članstvo u Savjetodavni odbor građana koje predlažu zainteresirane lokalne organizacije (O1) kao i Obrazac za podnošenje prijave za članstvo u Savjetodavni odbor građana od strane građana (O2) koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti, nalaze u prilogu ovog Javnog  poziva i mogu se preuzeti sa web stranici Općine http://www.opcina-zepce.com/ pod  “Javni pozivi i obavještenja/objave” ili se mogu preuzeti direktno na info pultu Općine.

Članak 7.

Advertisement

Javni poziv je istovremeno objavljen na web stranici Općine http://www.opcina-zepce.com/ i oglasnoj ploči Općine Žepče, a  obavještenje o objavljenom Javnom pozivu i njegovom sadržaju će se emitirati i putem lokalnih sredstava informiranja kao i putem putem mjesnih zajednica, lokalnih medija, lokalnih organizacija civilnog društva i poslovnih subjekata.

Javni poziv ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

Članak 8.

 • Služba za opću upravu i društvene djelatnosti će na osnovu pristiglih prijava izvršiti provjeru ispunjavanja uvjeta i kriterija od strane prijavljenih kandidata i u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava formirati Komisiju za izbor kandidata koja će sačiniti izvještaj o provjeri te utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz člana 5. Javnog poziva.
 • Kandidati s najvišim ocjenama ulaze u uži izbor i bit će pozvani na razgovor. Ukoliko bude prijavljeno četiri (4) ili manje kandidata bez obzira da li predstavljaju organizacije ili građane u tom će slučaju svi kandidati biti intervjuirani. Prilikom konačnog izbora, u mjeri u kojoj je to moguće, Komisija za izbor će voditi računa o zastupljenosti svih starosnih skupina, jednakopravnosti spolova, vještinama i obrazovanjem prijavljenih kandidata.
 • Izvještaj o izboru kandidata za članstvo se objavljuje se na web stranici Općine http://www.opcina-zepce.com/ pod “Javni pozivi i obavještenja/objave Općine kao i  na oglasnoj ploči općinske uprave.

Članak 9.

Općinski načelnik će, nakon objave popisa važećih kandidatura, u roku od 5 (pet) dana od objave izvještaja iz člana 8. Javnog poziva, donijeti Odluku o imenovanju članova Savjetodavnog odbora građana. 

Članak 10.

U postupku imenovanja članova Savjetodavnog odbora građana, vodit će se računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

LINK NA PRIJANI OBRAZAC

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal