Poveži se putem

Žepče

Javni poziv za raspored taksivozila na taksistajalištima na teritoriji općine Žepče

Objavljeno

-

Na službenim stranicama Općine Žepče objavljen je Javni poziv za raspored taksivozila na taksistajališta na teritoriji općine Žepče.

I Predmet Javnog poziva

Predmet ovog poziva je raspored taksivozila na taksistajalištu u ulici Prva, općina Žepče za 2018.godinu. Broj stajališnih mjesta na taksistajalištu za koje se raspisuje poziv je 9 (devet).

II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju taksiprijevoznici koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

–         da su registrirani za obavljanje djelatnosti taksiprijevoza i da im je to osnovna djelatnost,

Advertisement

–         da imaju prebivalište na području općine Žepče najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva,

–         da uredno izmiruju obveze u pogledu plaćanja javnih prihoda,

–         da nemaju izrečenu pravomoćnu odluku kojim je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza dok ta mjera traje.

 

III Potrebna dokumentacija

Fizička lica

1.      Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksiprijevoza kao osnovne djelatnosti

Advertisement

2.      Uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu na teritoriji općine Žepče (CIPS)

3.      Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda (ili zaključen sporazum duga u ratama)

4.      Uvjerenje nadležnog suda da podnosilac u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

5.      Obrazac zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalište.

6.      Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksistajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača.

Pravna lica

1.      aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,

Advertisement

2.      Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača za uposlene vozače,

3.      Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

4.      Uvjerenje nadležnog suda da u posljednoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza

5.      Obrazac zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalište.
 

Iznos naknade za korištenje mjesta na taksistajalištu Godišnja naknada za korištenje mjesta na taksistajalištu iznosi 40 KM.

IV Ocjena i vrednovanje zahtjeva

Otvaranje, ocjenu i vrednovanje zahtjeva će obaviti Komisija/Povjerenstvo koju imenuje Općinski načelnik. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja zahtjeva će biti objavljeno nakon isteka roka za prijave.

Advertisement

V Mjesto, način i rok za podnošenje zahtjeva

Obrazac za podnošenje zahtjeva se može preuzeti na u uredu broj 12 ili na info centru Općine Žepče.

Javni poziv ostaje otvoren do 29.09.2017.godine do 1500 sati. Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Žepče, web stranici Općine Žepče i Dnevnom avazu. Zahtjevi se podnose na pisarnicu Općine Žepče u zatvorenim kovertama sa sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA RASPORED NA TAKSISTAJALIŠTU- NE OTVARATI“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Preliminarna rang lista rasporeda taksivozila na će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Žepče i web stranici Općine Žepče.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal