Poveži se putem

Žepče

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za korištenje Budžeta/Proračuna Općine Žepče za 2019. godinu

Objavljeno

-

Općinski načelnik raspisuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata za korištenje sredstava Budžeta/Proračuna Općine Žepče za 2019. godinu.

Općinski Načelnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO), sa područja općine Žepče da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Žepče, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1.       Unapređenje socijalne politike kroz obezbjeđivanje ujednačenih životnih šansi za invalidna lica, djecu sa posebnim potrebama, te ostale korisnike socijalne zaštite

2.       Razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti

3.       Suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju

4.       Razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i savremenih kulturnih sadržaja

Advertisement

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 500,00 KM – 20.000,00 KM (konvertibilnih maraka).

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od  1 do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju provesti u periodu  od 1.1.2019.g. do  31.12.2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Žepče se može preuzeti od 31.01.2019.g, slanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail:

curic_ivan @ outlook.com , osobno preuzimanjem u uredu broj:7 (Ivan Ćurić) ili na INFO centru Općine Žepče. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenoj web stranici Općine Žepče. Pitanja u vezi sa Javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail  adrese :

Advertisement

curic_ivan @ outlook.com sa naznakom ”Za Javni poziv”. Pitanja  se mogu postavljati do 15.02.2019.g.. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita.Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili će biti javno objavljeni na općinskoj web stranici.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom ”Za Javni poziv”: Općina Žepče,ured broj:7 , Ulica Stjepana Radića br.2, 72 230 Žepče. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta/proračuna, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija je 15.02.2019.g, u 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini Žepče će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Žepče, kao i na oglasnoj ploči općine.

Linkovi sa potrebnom dokumentacijom:

1.Projektni prijedlog LOD IV
2.Pregled budzeta_proracuna LOD IV
3.Matrica logickog okvira LOD IV
4.Plan aktivnosti i promocije LOD IV
5.Administrativni podaci o aplikantu LOD IV/fin. forma
6.Izjava o podobnosti LOD IV
7.Lista za provjeru LOD IV
Smjernice za aplikante Zepce LOD IV

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal